OBCHODNÉ PODMIENKY

OBJEDNANÍM A POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

1. Zmluvné strany

1.1 Prevádzkovateľ
KdeJe Software s.r.o.
Astrová 8, 821 01 Bratislava
IČO : 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Register: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 44300/B

1.2 Užívateľ
1.2.1 Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby Prevádzkovateľa (spotrebiteľ).
1.2.2 Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba poskytujúca Služby Prevádzkovateľa tretím stranám (Partner).

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je poskytovanie webhostingových služieb, registrácie internetových domén a virtuálnych serverov (VPS) Užívateľovi (ďalej len Služby). Služby Užívateľovi zabezpečuje Prevádzkovateľ.
2.2 Vysvetlenie základných pojmov a vlastností poskytovaných služieb
2.2.1 Registrácia domény
Registrácia domén sa riadi pravidlami registrov, ktoré príslušnú TLD doménu spravujú. Užívateľ je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť. Registrácia doménových mien prebieha podľa poradia, v ktorom boli objednané.
Registrácia domén druhej a vyššej úrovne prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Prevádzkovateľa. Je v zájme Užívateľa uhradiť poplatok za registráciu objednanej domény čo najskôr po jej objednávke, v opačnom prípade Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť objednanej domény.
Výška poplatkov za registráciu domén je zverejnená v cenníku Prevádzkovateľa na jeho internetovej stránke. Prevádzkovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia problémy na strane Užívateľa alebo na strane tretích osôb. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Užívateľom.
Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Užívateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
2.2.2 Webhosting je internetová služba, ktorá zabezpečuje prevádzku webovej stránky (stránok) na serveroch poskytovateľa webhostingu s neustálym pripojením na internet. V rámci webhostingu dostane zákazník k dispozícii vyhradené miesto na serveri poskytovateľa, na ktoré si môže umiestniť svoju web stránku a vyhradený procesorový čas na generovanie web stránky. Súčasťou webhostingu môžu byť aj emailové služby a databázy.
2.2.3 Multihosting alebo Webhosting pre viac domén je špeciálna forma webhostingu, v ktorej si môže Užívateľ v rámci jedného balíka spravovať viac hostingov pre viac domén. Zmysel multihostingu je v tom, že si Užívateľ predplatí priestor na serveri a sám sa rozhodne ako ho pre jednotlivé webhostingy využije.
2.2.4 Služba VPS poskytuje prevádzku virtuálneho servera. V rámci VPS Užívateľ získa požadovaný výkon servera - procesory (CPU), operačnú pamäť (RAM) a diskový priestor (HDD). Pri VPS má Užívateľ plný prístup k danému virtuálnemu serveru s root právami a zabezpečuje si jeho inštaláciu a správu vo vlastnej réžii.
2.2.5 Správa VPS je služba, ktorá zabezpečue spravovanie virtuálneho servera (VPS) Prevádzkovateľom. V rámci tejto služby sa Prevádzkovateľ stará o chod virtuálneho servera, rieši softwarové aktualizácie a monitorovanie. Ak Užívateľ využíva službu správy VPS, nemá Užívateľ nárok na plný prístup k serveru a nemá k dispozícii root práva na predmetný virtuálny server.
2.2.6 Ďalšími súvisiacimi službami sú najmä služby presmerovanie domény, administrátorské práce a ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti v rámci predmetov svojho podnikania, zapísaných v obchodnom registri.

3. Spôsob objednania Služieb a platnosť zmluvy, odstúpenie od zmluvy
3.1 Služby je možné objednať na základe elektronickej objednávky z internetovej stránky Prevádzkovateľa www.webhostingy.sk. Údaje vyplnené Užívateľom v Objednávke sú Prevádzkovateľom považované za správne. Užívateľ v Objednávke vedome svojim úkonom akceptuje tieto Obchodné podmienky. Na základe takejto objednávky Prevádzkovateľ vystaví Užívateľovi výzvu na úhradu na objednané služby. Po úhrade Prevádzkovateľ aktivuje Užívateľovi objednané služby. V prípade, že Užívateľ uhradí objednávku online, Prevádzkovateľ aktivuje Užívateľovi objednané služby po spracovaní online platby.
3.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť uhradením prvého poplatku Užívateľa za služby Prevádzkovateľovi.
3.3 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
3.4 Zmluvu môže Užívateľ vypovedať len písomnou formou na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Zmluvu je možné vypovedať len k dátumu ukončenia predplateného obdobia služby. Výpovedná lehota je najneskôr 1 mesiac pred ukončením predplateného obdobia služby.
3.5 Odstúpenie od zmluvy
3.5.1 Užívateľ (spotrebiteľ), je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3.5.2 Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa bodu 3.5.1 týchto Obchodných pomienok sa zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil.
Vzorvý formulár na odstúpenie od zmluvy

4. Platobné podmienky
4.1 Prevádzkovateľ bude Užívateľovi účtovať služby zálohovo, v intervale ktorý si Užívateľ zvolil pri objednávke (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) a to v predstihu tak, aby bol dátum splatnosti výzvy na úhradu pred dátumom platnosti poskytovaných služieb.
4.2 Výzvy na úhradu a faktúry budú posielané v elektronickej forme na e-mailovú adresu Užívateľa.
4.3 Užívateľ bude uhrádzať výzvy na úhradu do termínu ich splatnosti v prospech Prevádzkovateľa.
4.4 Služby sú Užívateľovi poskytované len do dátumu, do ktorého boli Užívateľom uhradené. V prípade neuhradenia poskytovaných služieb na ďalšie obdobie môže Prevádzkovateľ po uplynutí predplateného obdobia dočasne Užívateľovi deaktivovať všetky poskytované služby až do splatenia dlžnej sumy Prevádzkovateľovi.
4.5 Za znovu zapojenie deaktivovaných služieb Užívateľovi z dôvodu neplatenia si môže Prevádzkovateľ účtovať poplatok v sume 16 EUR bez DPH za každú deaktivovanú službu.
4.6 V prípade nesplatenia dlhov do 10 kalendárnych dní od skončenia platnosti služieb môže Prevádzkovateľ zrušiť všetky služby, dáta a kontá Užívateľa.
4.7 Všetky ceny za služby sú uvedené v cenníkoch na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.webhostingy.sk.

5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
5.1 Prevádzkovateľ bude poskytovať objednané služby Užívateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy v požadovanej kvalite.
5.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služieb v prípade renovácie a údržby svojich serverov a softwarového vybavenia na týchto serveroch.
5.3 V prípade výpadku alebo poruchy serverov je Prevádzkovateľ povinný odstrániť nefunkčnosť v čo najkratšom možnom čase.
5.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. firmou poskytujúcou internetové pripojenie pre servre Prevádzkovateľa, výpadky internetového pripojenia na strane Užívateľa, a pod.) a výpadkami spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, a pod.).
5.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah stránok a mailovej komunikácie Užívateľa. Za obsah stránok a obsah internetovej domény si Užívateľ v plnej miere zodpovedá sám.
5.6 Prevádzkovateľ neposkytuje na svojich serveroch stránky nasledovného charakteru: warezové stránky a stránky na sťahovanie softvéru, hudby a filmov, hier, erotické stránky, porno stránky, chatové stránky, stránky ktorých obsah akýmkoľvek spôsobom porušuje dobré mravy alebo platné zákony a nariadenia Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
5.7 V prípade, že Užívateľ bude mať pod svojou doménou stránky uvedené v bode 5.6 týchto podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený stiahnuť takýto obsah so svojich serverov.


6. Práva a povinnosti Užívateľa vyplývajúce z právneho dôvodu
6.1 Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi zmeny e-mailovej adresy a fakturačných údajov. E-mailová adresa Užívateľa je hlavným kontaktom na zasielanie faktúr, upozornení, zmien a pod. od Prevádzkovateľa.
6.2 Zmena kontaktných údajov v Zákazníckej zóne neznamená aj zmenu v centrálnom registri príslušnej TLD domény. V prípade, že Užívateľ požaduje zmenu aj v centrálnom registri príslušnej TLD domény, je povinný túto zmenu oznámiť Prevádzkovateľovi e-mailom. Prevádzkovateľ je povinný na základe toho oznámenia zmeny v centrálnom registri príslušnej TLD domény vykonať.
6.3 Užívateľ má prísne zakázané rozposielanie nevyžiadanej pošty (spam) cez severe Prevádzkovateľa.
6.4 Užívateľ sa zaväzuje, že cez servery poskytovateľa nebude neoprávnene prenikať do sietí alebo systémov tretích strán.
6.5 V prípade porušenia akéhokoľvek zákona alebo nariadenia platného v Slovenskej republike alebo Európskej únii nesie všetky právne zodpovednosti súvisiace s obsahom domény Užívateľ.
6.6 Diskový priestor poskytovaný Užívateľovi na web stránky a databázy je poskytovaný výlučne pre účely web stránky. Užívateľovi je prísne zakázané kopírovať na server obsah, ktorý priamo nesúvisí z obsahom stránky (napr. filmy, hudba, hry, fotky, zálohy PC a pod.). Diskový priestor pre web stránku je určený len pre dáta, na ktoré vedie priamy odkaz z web stránky Užívateľa alebo jej zabezpečenej časti. Diskový priestor je tiež určený len pre obsah na ktorý má Užívateľ autorské práva alebo vlastní licenciu na použitie daného obsahu.
6.7 Užívateľ je povinný stiahnuť si k sebe do počítača elektronickú poštu (e-maily) zo serverov Prevádzkovateľa, ktorá je staršia ako 2 (slovom dva) roky.

7. Registrácia a predlžovanie internetových domén
7.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje pre Užívateľa registráciu a predlžovanie internetových domén v centrálnom registri príslušnej TLD domény.
7.2 Registrácie a predlžovanie internetových domén sa riadia výlučne pravidlami, ktoré sú určené príslušným centrálnym registrom konkrétnej TLD domény (SK-NIC, EURid, NIC CZ, ICANN)
7.3 Užívateľ je zodpovedný za aktuálnosť svojich údajov v príslušnom centrálnom registri domén. V prípade zmeny kontaktných údajov (najmä zmenu e-mailovej adresy) je Užívateľ povinný túto zmenu urobiť aj v centrálnom registri príslušnej domény prostredníctvom Prevádzkovateľa. Zmena kontaktných údajov v Zákazníckej zóne neznamená zmenu v centrálnom registri príslušnej TLD domény.
7.4 Registrácia a správa domén .sk
7.4.1 Zmena registrátora domény .sk na Prevádzkovateľa
Zmenu registrátora domény .sk na Prevádzkovateľa je potrebné potvrdit autorizačným kódom domény. Autorizačný kód domény Užívateľ získa u stávajúceho registrátora .sk domény. V prípade zmeny registrátora Užívateľovej .sk domény na Prevádzkovateľa ako na nového registrátora, bude Užívateľ vyzvaný na zaslanie autorizačného kódu k danej .sk doméne. Prevádzkovateľ prostredníctvom autorizačného kódu k doméne vykoná zmenu registrátora .sk domény v registry SK-NIC.
7.4.2 Zmena držiteľa domény .sk
Zmenu držiteľa .sk domény musí potvrdiť pôvodný aj nový držiteľ .sk domény. Po zaslaní požiadavky na Prevádzkovateľa na zmenu držiteľa domény, Prevádzkovateľ zašle emailom požiadavku o potvrdenie zmeny držiteľa pôvodnému aj novému držiteľovi .sk domény. Zmena držiteľa bude v registry vykonaná, len ak pôvodný aj nový držiteľ zmenu emailom odsúhlasia. Výzva na potvrdenie zmeny od pôvodného držiteľa .sk domény bude odoslaná na emailovú adresu pôvodného držiteľa, ktorá je uvedená pre danú doménu v registry domén SK-NIC. Výzva na potvrdenie zmeny od nového držiteľa .sk domény bude odoslaná na emailovú adresu, ktorá bude po zmene uvedená pre danú doménu v registry domén SK-NIC.
7.4.3 Zmena údajov kontaktu v SK-NIC
Pri zmene údajov Užívateľa je Užívateľ povinný danú zmenu prostredníctvom Prevádzkovateľa nahlásiť do registra .sk domén SK-NIC. Každú zmenu v kontaktoch musí Užívateľ potvrdiť. Výzva na potvrdenie zmeny údajov kontaktu bude odoslaná na aktuálnu emailovú adresu daného kontaktu, ktorá je uvedená v registry SK-NIC. V prípade, že Užívateľ nebude disponovať emailovou schránkou, ktorá je uvedená v registry SK-NIC, bude možné zmenu potvrdiť výlučne žiadosťou v listinnej podobe s notársky overeným podpisom oprávnenej osoby. V prípade potreby potvrdenia v listinnej podobe, Užívateľ emailom požiada Prevádzkovateľa o vystavenie žiadosti na zmenu. Prevádzkovateľ žiadosť na zmenu pripraví a odošle emailom na Užívateľa v elektronickej podobe. Užívateľ žiadosť vytlačí, podpíše u notára a fyzicky odošle na adresu Prevádzkovateľa. V prípade, že Užívateľ je právnická osoba, živnostník alebo iná organizácia, Prevádzkovateľ môže od Užívateľa požadovať aj ďalšie dokumenty, ktoré dokazujú, že Užívateľ môže za organizáciu konať.


8. Fair Use Policy (FUP)
8.1 FUP je politika férového využívania služieb a zabezpečuje rovnomerné využívanie kapacity serverov pre všetkých zákazníkov tak aby sa zamedzilo zhoršeniu kvality služby jedného zákazníka v prospech druhých. Služby, ktoré sú poskytované neobmedzene (neobmedzené množstvo diskového priestoru, subdomén, e-mailových schránok, databáz a pod.) sú preto poskytované neobmedzene len ak neprekračujú Fair Use Policy.
8.2 Za prekročenie FUP sa považuje najmä:
a) prevádzkovanie subdomén, ktoré nesúvisia s doménou zákazníka (napr. hostovanie iných web stránok iných zákazníkov pod subdoménou a pod.),
b) prevádzkovanie mailových schránok ktoré nie sú používané Užívateľom (napr. veľké množstvo schránok pre iných zákazníkov, verejný mail server a pod.),
c) také konanie Užívateľa, ktoré by ohrozovalo bezproblémový chod technických zariadení prevádzkovateľa (serverov, sieťových prvkoch a pod.).
8.3 V prípade porušenia FUP bude Prevádzkovateľ kontaktovať Užívateľa za účelom vyriešenia porušovania FUP. V prípade, že medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom nedôjde k dohode, Užívateľ aj Prevádzkovateľ majú nárok na okamžité vypovedanie zmluvy. V prípade takejto predčasnej výpovede, Prevádzkovateľ vráti Užívateľovi alikvotnú časť ceny za webhostingové služby. Alikvotná časť ceny sa vypočíta ako pomerná časť ceny od dátumu výpovede do dátumu do kedy mal webhostingové služby Užívateľ predplatené.
8.4 V prípade, že web Užívateľa svojim behom spôsobuje nedostupnosť celého serveru, môže byť prevádzka webu Užívateľa administrátorom dočasne obmedzená.

9. Kupóny a akcie
9.1 Kupón je kód vygenerovaný Prevádzkovateľom oprávňujúci Užívateľa k jednorázovej zľave zo služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Každý kupón je spojený s percentuálnym alebo finančným vyjadrením zľavy zo služieb, označením služby, ktorej sa týka a platnosťou. Platnosť kupónu može byť časovo obmedzená.
9.2 Užívateľ používa kupón pri zadávaní elektronickej objednávky, kde kupón vloží na označené miesto. Kupón užívateľa neoprávňuje k získaniu zľavy v ďalšom období poskytovania služieb.
9.3 Akcia je časovo obmedzené obdobie, počas ktorého si môže Užívateľ objednať nové služby so zľavou.
9.4 Užívateľ získava zľavu so služieb v rámci akcie automaticky po zadaní elektronickej objednávky. Zľava je platná pre konkrétnu službu pre celé obdobie platnosti zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

10. Poučenie o udelení súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
10.1 Užívateľ súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvy a má povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

11. Reklamácia - Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby
11.1 Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Prevádzkovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa - TU.
11.2 Pomoc a podpora poskytovaná Prevádzkovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom emailu, chatu, telefónu alebo iným spôsobom nie je reklamáciou.

12. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov
12.1 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona č. 84/2014 Z. z o chrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing) Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
12.2 Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas podľa bodu 12.1. týchto Obchodných pomienok dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.
12.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
12.4 Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
12.5 Prevádzkovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa.
12.6 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

13. Orgán dozoru
Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.