VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

OBJEDNANÍM A ZAPLATENÍM NAŠICH SLUŽIEB SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

1. Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ
WY Group, a. s.
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO : 52486567
DIČ: 2121061899
IČ DPH: SK2121061899
Register: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sa, Vložka č. 6989/B

1.2 Užívateľ
1.2.1 Akákoľvek fyzická alebo právnická osobaktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Spotrebiteľ je užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.2.2 Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba poskytujúca Služby Poskytovateľa na základe Zmluvy (Objednávky) tretím stranám (Partner). tretím stranám (Partner).

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností medzi užívateľom a poskytovateľom pri poskytovaní webhostingových služieb, registrácie internetových domén a virtuálnych serverov (VPS) Užívateľovi (ďalej len Služby). Služby Užívateľovi zabezpečuje Poskytovateľ. VOP sú súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
2.2 Vysvetlenie základných pojmov a vlastností poskytovaných služieb
2.2.1 Registrácia domény
Registrácia domén sa riadi pravidlami registrov, ktoré príslušnú TLD doménu spravujú. Užívateľ je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť. Registrácia doménových mien prebieha podľa poradia, v ktorom boli objednané.
Registrácia domén druhej a vyššej úrovne prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Je v zájme Užívateľa uhradiť poplatok za registráciu objednanej domény čo najskôr po jej objednávke, v opačnom prípade Poskytovateľ neručí za dostupnosť objednanej domény.
Výška poplatkov za registráciu domén je zverejnená v cenníku Poskytovateľa na jeho internetovej stránke. Poskytovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia problémy na strane Užívateľa alebo na strane tretích osôb. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Užívateľom.
Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Užívateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
2.2.2 Webhosting je internetová služba, ktorá zabezpečuje prevádzku webovej stránky (stránok) na serveroch poskytovateľa webhostingu s neustálym pripojením na internet. V rámci webhostingu dostane zákazník k dispozícii vyhradené miesto na serveri poskytovateľa, na ktoré si môže umiestniť svoju web stránku a vyhradený procesorový čas na generovanie web stránky. Súčasťou webhostingu môžu byť aj emailové služby a databázy.
2.2.3 Multihosting alebo Webhosting pre viac domén je špeciálna forma webhostingu, v ktorej si môže Užívateľ v rámci jedného balíka spravovať viac hostingov pre viac domén. Zmysel multihostingu je v tom, že si Užívateľ predplatí priestor na serveri a sám sa rozhodne ako ho pre jednotlivé webhostingy využije.
2.2.4 Služba VPS poskytuje prevádzku virtuálneho servera. V rámci VPS Užívateľ získa požadovaný výkon servera - procesory (CPU), operačnú pamäť (RAM) a diskový priestor (HDD). Pri VPS má Užívateľ plný prístup k danému virtuálnemu serveru s root právami a zabezpečuje si jeho inštaláciu a správu vo vlastnej réžii.
2.2.5 Správa VPS je služba, ktorá zabezpečue spravovanie virtuálneho servera (VPS) Poskytovateľom. V rámci tejto služby sa Poskytovateľ stará o chod virtuálneho servera, rieši softwarové aktualizácie a monitorovanie. Ak Užívateľ využíva službu správy VPS, nemá Užívateľ nárok na plný prístup k serveru a nemá k dispozícii root práva na predmetný virtuálny server.
2.2.6 Neobmedzené služby (Neobmedzený webhosting, Neobmedzený počet mailových schránok, Neobmedzený počet FTP, Neobmedzený počet databáz a pod.) sa rozumejú parametre zodpovedajúcou bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa. Po dohode s Užívateľom môže Poskytovateľ zvýšiť diskovú kapacitu s dodatočným navýšením ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zvýšenie diskovej kapacity pre Užívateľa v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení Poskytovateľa.
2.2.7 Ďalšími súvisiacimi službami sú najmä služby presmerovanie domény, administrátorské práce a ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti v rámci predmetov svojho podnikania, zapísaných v obchodnom registri.
2.2.8 Zakaznicka zona je užívateľské webové rozhranie sprístupnené Užívateľom cez webovú adresu Poskytovateľa www.webhostingy.sk. Slúži na správu hostingu, sledovanie fakturácii, aktualizáciu udajov Užívateľa, ziskanie technickej podpory a pod.

3. Spôsob objednania Služieb a platnosť zmluvy, odstúpenie od zmluvy
3.1 Služby je možné objednať na základe elektronickej objednávky z internetovej stránky Poskytovateľa www.webhostingy.sk. Údaje vyplnené Užívateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Užívateľ v Objednávke vedome svojim úkonom akceptuje tieto Obchodné podmienky. Na základe takejto objednávky Poskytovateľ vystaví Užívateľovi výzvu na úhradu na objednané služby. Po úhrade Poskytovateľ aktivuje Užívateľovi objednané služby. V prípade, že Užívateľ uhradí objednávku online, Poskytovateľ aktivuje Užívateľovi objednané služby po spracovaní online platby. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.
3.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť uhradením prvého poplatku Užívateľa za služby Poskytovateľovi.
3.3 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
3.4 Zmluvu môže Užívateľ vypovedať len písomnou formou na adresu Poskytovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa. Zmluvu je možné vypovedať len k dátumu ukončenia predplateného obdobia služby. Výpovedná lehota je najneskôr 1 mesiac pred ukončením predplateného obdobia služby.
3.5 Odstúpenie od zmluvy
3.5.1 Užívateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3.5.2 Odstúpením Spotrebuteľa od zmluvy podľa bodu 3.5.1 týchto Obchodných pomienok sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil.
Vzorvý formulár na odstúpenie od zmluvy

4. Platobné podmienky
4.1 Poskytovateľ bude Užívateľovi účtovať služby zálohovo, v intervale ktorý si Užívateľ zvolil pri objednávke (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) a to v predstihu tak, aby bol dátum splatnosti výzvy na úhradu pred dátumom platnosti poskytovaných služieb.
4.2 Výzvy na úhradu a faktúry budú posielané v elektronickej forme na e-mailovú adresu Užívateľa. Súčasne má Užívateľ všetky fakturácie – zálohové faktúry a daňové doklady k dispozícii v Zákaznickej zóne. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.
4.3 Užívateľ bude uhrádzať výzvy na úhradu do termínu ich splatnosti v prospech Poskytovateľa.
4.4 Služby sú Užívateľovi poskytované len do dátumu, do ktorého boli Užívateľom uhradené. V prípade neuhradenia poskytovaných služieb na ďalšie obdobie môže Poskytovateľ po uplynutí predplateného obdobia dočasne Užívateľovi deaktivovať všetky poskytované služby až do splatenia dlžnej sumy Poskytovateľovi.
4.5 Za znovu zapojenie deaktivovaných služieb Užívateľovi z dôvodu neplatenia si môže Poskytovateľ účtovať poplatok v sume 16 EUR bez DPH za každú deaktivovanú službu.
4.6 V prípade nesplatenia dlhov do 10 kalendárnych dní od skončenia platnosti služieb môže Poskytovateľ zrušiť všetky služby, dáta a kontá Užívateľa.
4.7 Všetky ceny za služby sú uvedené v cenníkoch na internetovej stránke Poskytovateľa www.webhostingy.sk.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa
5.1 Poskytovateľ bude poskytovať objednané služby Užívateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy v požadovanej kvalite.
5.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služieb v prípade renovácie a údržby svojich serverov a softwarového vybavenia na týchto serveroch.
5.3 V prípade výpadku alebo poruchy serverov je Poskytovateľ povinný odstrániť nefunkčnosť v čo najkratšom možnom čase.
5.4 Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. firmou poskytujúcou internetové pripojenie pre servre Poskytovateľa, výpadky internetového pripojenia na strane Užívateľa, a pod.) a výpadkami spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, a pod.).
5.5 Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah stránok a mailovej komunikácie Užívateľa. Za obsah stránok a obsah internetovej domény si Užívateľ v plnej miere zodpovedá sám.
5.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.
5.7 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo.
5.8 Poskytovateľ neposkytuje na svojich serveroch stránky nasledovného charakteru: warezové stránky a stránky na sťahovanie softvéru, hudby a filmov, hier, erotické stránky, porno stránky, chatové stránky, stránky ktorých obsah akýmkoľvek spôsobom porušuje dobré mravy alebo platné zákony a nariadenia Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
5.9 V prípade, že Užívateľ bude mať pod svojou doménou stránky uvedené v bode 5.8 týchto podmienok, je Poskytovateľ oprávnený stiahnuť takýto obsah so svojich serverov.


6. Práva a povinnosti Užívateľa vyplývajúce z právneho dôvodu
6.1 Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmeny e-mailovej adresy a fakturačných údajov. E-mailová adresa Užívateľa je hlavným kontaktom na zasielanie faktúr, upozornení, zmien a pod. od Poskytovateľa.
6.2 Zmena kontaktných údajov v Zákazníckej zóne neznamená aj zmenu v centrálnom registri príslušnej TLD domény. V prípade, že Užívateľ požaduje zmenu aj v centrálnom registri príslušnej TLD domény, je povinný túto zmenu oznámiť Poskytovateľovi e-mailom. Poskytovateľ je povinný na základe toho oznámenia zmeny v centrálnom registri príslušnej TLD domény vykonať v zmysle pravidel v danom centrálním registri.
6.3 Užívateľ má prísne zakázané rozposielanie nevyžiadanej pošty (spam) cez severe Poskytovateľa.
6.4 Užívateľ sa zaväzuje, že cez servery poskytovateľa nebude neoprávnene prenikať do sietí alebo systémov tretích strán.
6.5 V prípade porušenia akéhokoľvek zákona alebo nariadenia platného v Slovenskej republike alebo Európskej únii nesie všetky právne zodpovednosti súvisiace s obsahom domény Užívateľ.
6.6 Diskový priestor poskytovaný Užívateľovi na web stránky a databázy je poskytovaný výlučne pre účely web stránky. Užívateľovi je prísne zakázané kopírovať na server obsah, ktorý priamo nesúvisí z obsahom stránky (napr. filmy, hudba, hry, fotky, zálohy PC a pod.). Diskový priestor pre web stránku je určený len pre dáta, na ktoré vedie priamy odkaz z web stránky Užívateľa alebo jej zabezpečenej časti. Diskový priestor je tiež určený len pre obsah na ktorý má Užívateľ autorské práva alebo vlastní licenciu na použitie daného obsahu.
6.7 Užívateľ je povinný stiahnuť si k sebe do počítača elektronickú poštu (e-maily) zo serverov Poskytovateľa, ktorá je staršia ako 2 (slovom dva) roky.

7. Registrácia a predlžovanie internetových domén
7.1 Poskytovateľ zabezpečuje pre Užívateľa registráciu a predlžovanie internetových domén v centrálnom registri príslušnej TLD domény.
7.1.1 V prípade, že sa z dôvodov na strane správcu domény alebo Poskytovateľa nepodarí Poskytovateľovi doménu úspešne zaregistrovať, Užívateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o vrátenie ceny za registráciu domény v plnej výške. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody alebo ušlý zisk, ktoré mu vzniknú v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény alebo v priamej súvislosti s nimi.
7.1.2 Ak Užívateľ, ktorý žiada o registráciu domény je Spotrebiteľom, podaním žiadosti o registráciu domény súhlasí s tým, aby bola registrácia domény vykonaná okamžite po overení splnenia podmienok pre registráciu domény podľa pravidiel správcu domény, t. j. pred uplynutím lehoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom, a nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o registrácii domény, ak bola registrácia domény vykonaná pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Poskytovateľ upovedomuje Užívateľa a Užívateľ výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že zrušiť objednávku na registráciu domény alebo odstúpiť od zmluvy o registrácii domény môže Užívateľ len do okamihu, kým nie sú Poskytovateľom vykonané záväzné úkony smerujúce k registrácii domény voči príslušnému správcovi domény v zmysle jeho pravidiel registrácie domény platných v čase registrácie domény. Po vykonaní úspešnej registrácie domény nemôže Užívateľ žiadať o vrátenie poplatku.
7.1.3Poplatok za úspešnú registráciu alebo predĺženie domény sa nevracia.
7.2 Registrácie a predlžovanie internetových domén sa riadia výlučne pravidlami, ktoré sú určené príslušným centrálnym registrom konkrétnej TLD domény (SK-NIC, EURid, NIC CZ, ICANN)
7.3 Užívateľ je zodpovedný za aktuálnosť svojich údajov v príslušnom centrálnom registri domén. V prípade zmeny kontaktných údajov (najmä zmenu e-mailovej adresy) je Užívateľ povinný túto zmenu urobiť aj v centrálnom registri príslušnej domény prostredníctvom Poskytovateľa. Zmena kontaktných údajov v Zákazníckej zóne neznamená zmenu v centrálnom registri príslušnej TLD domény.
7.4 Registrácia a správa domén .sk
7.4.1 Zmena registrátora domény .sk na Poskytovateľa
Zmenu registrátora domény .sk na Poskytovateľa je potrebné potvrdit autorizačným kódom domény. Autorizačný kód domény Užívateľ získa u stávajúceho registrátora .sk domény. V prípade zmeny registrátora Užívateľovej .sk domény na Poskytovateľa ako na nového registrátora, bude Užívateľ vyzvaný na zaslanie autorizačného kódu k danej .sk doméne. Poskytovateľ prostredníctvom autorizačného kódu k doméne vykoná zmenu registrátora .sk domény v registry SK-NIC.
7.4.2 Zmena držiteľa domény .sk
Zmenu držiteľa .sk domény musí potvrdiť pôvodný aj nový držiteľ .sk domény. Po zaslaní požiadavky na Poskytovateľa na zmenu držiteľa domény, Poskytovateľ zašle emailom požiadavku o potvrdenie zmeny držiteľa pôvodnému aj novému držiteľovi .sk domény. Zmena držiteľa bude v registry vykonaná, len ak pôvodný aj nový držiteľ zmenu emailom odsúhlasia. Výzva na potvrdenie zmeny od pôvodného držiteľa .sk domény bude odoslaná na emailovú adresu pôvodného držiteľa, ktorá je uvedená pre danú doménu v registry domén SK-NIC. Výzva na potvrdenie zmeny od nového držiteľa .sk domény bude odoslaná na emailovú adresu, ktorá bude po zmene uvedená pre danú doménu v registry domén SK-NIC.
7.4.3 Zmena údajov kontaktu v SK-NIC
Pri zmene údajov Užívateľa je Užívateľ povinný danú zmenu prostredníctvom Poskytovateľa nahlásiť do registra .sk domén SK-NIC. Každú zmenu v kontaktoch musí Užívateľ potvrdiť. Výzva na potvrdenie zmeny údajov kontaktu bude odoslaná na aktuálnu emailovú adresu daného kontaktu, ktorá je uvedená v registry SK-NIC. V prípade, že Užívateľ nebude disponovať emailovou schránkou, ktorá je uvedená v registry SK-NIC, bude možné zmenu potvrdiť výlučne žiadosťou v listinnej podobe s notársky overeným podpisom oprávnenej osoby. V prípade potreby potvrdenia v listinnej podobe, Užívateľ emailom požiada Poskytovateľa o vystavenie žiadosti na zmenu. Poskytovateľ žiadosť na zmenu pripraví a odošle emailom na Užívateľa v elektronickej podobe. Užívateľ žiadosť vytlačí, podpíše u notára a fyzicky odošle na adresu Poskytovateľa. V prípade, že Užívateľ je právnická osoba, živnostník alebo iná organizácia, Poskytovateľ môže od Užívateľa požadovať aj ďalšie dokumenty, ktoré dokazujú, že Užívateľ môže za organizáciu konať.


8. Fair Use Policy (FUP)
8.1 FUP je politika férového využívania služieb a zabezpečuje rovnomerné využívanie kapacity serverov pre všetkých zákazníkov tak aby sa zamedzilo zhoršeniu kvality služby jedného zákazníka v prospech druhých. Služby, ktoré sú poskytované neobmedzene (neobmedzené množstvo diskového priestoru, subdomén, e-mailových schránok, databáz a pod.) sú preto poskytované neobmedzene len ak neprekračujú Fair Use Policy.
8.2 Za prekročenie FUP sa považuje najmä:
a) prevádzkovanie subdomén, ktoré nesúvisia s doménou zákazníka (napr. hostovanie iných web stránok iných zákazníkov pod subdoménou a pod.),
b) prevádzkovanie mailových schránok ktoré nie sú používané Užívateľom (napr. veľké množstvo schránok pre iných zákazníkov, verejný mail server a pod.),
c) také konanie Užívateľa, ktoré by ohrozovalo bezproblémový chod technických zariadení Poskytovateľa (serverov, sieťových prvkoch a pod.).
8.3 V prípade porušenia FUP bude Poskytovateľ kontaktovať Užívateľa za účelom vyriešenia porušovania FUP. V prípade, že medzi Poskytovateľom a Užívateľom nedôjde k dohode, Užívateľ aj Poskytovateľ majú nárok na okamžité vypovedanie zmluvy. V prípade takejto predčasnej výpovede, Poskytovateľ vráti Užívateľovi alikvotnú časť ceny za webhostingové služby. Alikvotná časť ceny sa vypočíta ako pomerná časť ceny od dátumu výpovede do dátumu do kedy mal webhostingové služby Užívateľ predplatené.
8.4 V prípade, že web Užívateľa svojim behom spôsobuje nedostupnosť celého serveru, môže byť prevádzka webu Užívateľa administrátorom dočasne obmedzená.

9. Kupóny a akcie
9.1 Kupón je kód vygenerovaný Poskytovateľom oprávňujúci Užívateľa k jednorázovej zľave zo služieb poskytovaných Poskytovateľom. Každý kupón je spojený s percentuálnym alebo finančným vyjadrením zľavy zo služieb, označením služby, ktorej sa týka a platnosťou. Platnosť kupónu može byť časovo obmedzená.
9.2 Užívateľ používa kupón pri zadávaní elektronickej objednávky, kde kupón vloží na označené miesto. Kupón užívateľa neoprávňuje k získaniu zľavy v ďalšom období poskytovania služieb.
9.3 Akcia je časovo obmedzené obdobie, počas ktorého si môže Užívateľ objednať nové služby so zľavou.
9.4 Užívateľ získava zľavu so služieb v rámci akcie automaticky po zadaní elektronickej objednávky. Zľava je platná pre konkrétnu službu pre celé obdobie platnosti zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

10. Poučenie o udelení súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
10.1 Užívateľ (Spotrebiteľ) súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvy a má povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

11. Reklamácia - Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby
11.1 Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa - TU.
11.2 Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom emailu, chatu, telefónu alebo iným spôsobom nie je reklamáciou.

12. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov
12.1 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia sú presné a pravdivé. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
12.2 Osobné údaje Poskytovateľ spracováva na základe právneho podkladu a oprávneného záujmu z nasledovných dôvodov:
- Vznik a plnenie zmluvy.
- Registrácia domén pre zákazníka (zákaznik sa stáva držiteľom domény v centrálnom registri domén).
- Bezpečná identifikácia zákaznika pri zmene vlastníctva domény alebo pri zmene údajov vlastníka domény na jeho žiadosť.
- Vystavenie daňového dokladu – faktúry.
- Staráme sa o bezpečnosť zákaznickej zóny, chránime prístupy zákaznikov k službám.
- Poskytujeme zákazníkom telefonickú a e-mailovu podporu, radíme zákaznikom pri využívaní služieb.
- Priamy marketing – v prípade potreby oboznamujeme zákaznikov s dôležitými informáciami v súvislosti len so službami, ktoré si zakúpili.
- Predchádzanie podvodom a iným trestným činom.
- Neskoršia komunikácie so zákazníkom (napríklad zmena služieb, reklamácia a pod.).
12.3 Poskytovateľ osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679), Všeobecné nariadeni o ochrane osobných údajov (GDPR) ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.
12.4. Užívateľ fyzická osoba má ako dotknutá osoba:
- Právo na informáciu, aké osobné údaje o nej spracúvame
- Právo na opravu
- Právo na vznesenie námietky voči nášmu využívaniu osobných údajov
- Právo na vymazanie
- Právo na presun osobních údajov
- Právo na podanie sťažnosti
12.5 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

13. Orgán dozoru
13.1 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.
13.2 Orgánom dozoru na ochranu osobních údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.