REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a prevádzkované spoločnosťou
KdeJe Software s.r.o.
Sputniková 4, 821 02 Bratislava
IČO : 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Register: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 44300/B

1.2 Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Prevádzkovateľa aj Užívateľa.
1.3 Tento reklamačný poriadok Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde a ako možno reklamáciu uplatniť.
1.4 Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
1.5 Po odoslaní Objednávky Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

1.6. Výklad pojmov

1.6.1 Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť
KdeJe Software s.r.o.
Sputniková 4, 821 02 Bratislava
IČO : 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Register: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 44300/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).
1.6.2 Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Prevádzkovateľom zmluvu o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Užívateľ“). Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ (fyzická osoba), ktorý využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
1.6.3 Službou sa rozumejú služby ponúkané Prevádzkovateľom, a to Služby webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, prenájmu virtuálnych serverov, prenájmu serverov, webdizajnu, a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetov podnikania Poskytovateľa zapísaných v obchodnom registri. Charakteristiku jednotlivých služieb ako aj vysvetlenie ich funkčnosti prevádzkovateľ uvádza na svojej internetovej stránke.
1.6.4 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady prevádzkovanej služby.
1.6.5 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady prevádzkovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za prevádzkovanú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za prevádzkovanú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
1.6.6 Kontaktná e-mailova adresa Užívateľa je e-mailova adresa Užívateľa uvedená v Zákaznickej zóne Užívateľa, ktorý si ju môže sám kedykoľvek v Zákaznickej zóne aktualizovať.
1.6.7 Zákaznická zóna je rozhranie, ktoré slúži Užívateľovi na správu hostingu, sledovanie fakturácii, aktualizáciu údajov Užívateľa, záskanie technickej podpory a pod.

2. Zodpovednosť za vady

2.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že služba prevádzkovaná pre Užívateľa bude spĺňať požiadavky na kvalitu prevádzkovanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Užívateľovi.

3. Uplatnenie reklamácie

3.1 Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:
– na kvalitu poskytovanej služby,
– na správnosť ceny vyúčtovanej za prevádzkovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa.
3.2 Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.
3.3 Reklamáciu podľa bodu 3.1 môže Užívateľ uplatniť:,
- e-mailom na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa uvedenej na jeho internetovej stránke z kontaktnej e-mailovej adresy Užívateľa uvedenej v Zákaznickej zóne
- písomne na adrese Prevádzkovateľa
3.4 Pri uplatnení reklamácie Užívateľ vyplní reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa. V reklamačnom protokole Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V reklamačnom protokole Užívateľ ďalej uvedie, ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka. Reklamačný protokol je k dispozícii TU
3.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu.
3.6 Vyplnený Reklamačný protokol Užívateľ zašle Prevádzkovateľovi e-mailom na adresu Prevádzkovateľa alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa.
3.7 Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.
3.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili
- okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
- neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do nastavení Služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo
- ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.
3.9 Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Prevádzkovateľa, t.j. deň, keď reklamácia je doručená Prevádzkovateľovi v súlade s bodom 3.6. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 3.4, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Prevádzkovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
3.10 Ak Služba, ktorú Užívateľ reklamuje, vyžaduje prístupové údaje do systému, je Užívateľ povinný príslušné údaje oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov Užívateľom.

4. Vybavenie reklamácie

4.1 Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštou doručí Prevádzkovateľ Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na kontaktnú e-mailovú adresu Užívateľa prípadne poštovú adresu uvedenú v Zákazníckej zone.
4.2 Prevádzkovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty 30 dní na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú.
4.3 O vybavení reklamácie vydá Prevádzkovateľ Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Prevádzkovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
4.4 Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie informuje Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným protokolom na kontaktnu e-mailovú adresu Užívateľa.
4.5 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
4.6 Ak sa na prevádzkovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Prevádzkovateľ.
4.7 Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady, Užívateľ má právo tiež odstúpiť od uzavretej zmluvy ak Prevádzkovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu). Prevádzkovateľ s Užívateľom sa môžu dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú alebo má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Prevádzkovateľ.
4.8 Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
- odstránením vady prevádzkovanej služby,
- výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom,
- vrátením ceny zaplatenej za prevádzkovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)
- vyplatením primeranej zľavy z ceny prevádzkovanej služby,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie.
4.9 V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Prevádzkovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne dohodne s Užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby alebo vrátenie oprávnenej ceny.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2016. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.
5.2 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.