ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Podľa Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679).

Prevádzkovateľ:
WY Group, a. s.
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO : 52486567

Pri získavaní, využívaní a pri ochrane osobných údajov našich zákazníkov postupujeme v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679), Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

Aké osobné údaje (OU) našich zákazníkov spracovávame a ako ich získavame:
Pri vyplnení Objednávky na našej webovej stránke zákazník (fyzická osoba) vypĺňa nasledovné OU: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailova adresa, telefónne číslo. Ak sa jedná o živnosť, namiesto dátumu narodenia sa uvádza IČO.

Ako a prečo spracúvame OU našich zákazníkov:
OU spracovávame na základe právneho podkladu a oprávneného záujmu z nasledovných dôvodov:
 • Vznik a plnenie zmluvy.
 • Registrácia domén pre zákazníka (zákaznik sa stáva držiteľom domény v centrálnom registri domén).
 • Bezpečná identifikácia zákaznika pri zmene vlastníctva domény alebo pri zmene údajov vlastníka domény na jeho žiadosť.
 • Vystavenie daňového dokladu – faktúry.
 • Staráme sa o bezpečnosť zákaznickej zóny, chránime prístupy zákaznikov k službám.
 • Poskytujeme zákazníkom telefonickú a e-mailovu podporu, radíme zákaznikom pri využívaní služieb.
 • Priamy marketing – v prípade potreby oboznamujeme zákaznikov s dôležitými informáciami v súvislosti len so službami, ktoré si zakúpili.
 • Predchádzanie podvodom a iným trestným činom.
 • Neskoršia komunikácie so zákazníkom (napríklad zmena služieb, reklamácia a pod.).

Zdieľanie OU s našimi partnermi:
Pri registrácii internetových domén, registruje domény .sk naša spoločnosť ako sprostredkovateľ pre prevádzkovateľa SK-NIC, a.s., 
Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 698 446
. Iné domény registruje naša spoločnosť ako sprostredkovateľ cez prevádzkovateľa Gransy s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 28087755 a cez prevádzkovateľa INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 
384 03 Ktiš, Česká republika, IČO 26043319. Správu serverov na ktorých spracúvame OU zabezpečujeme cez Nethost s.r.o, Kšírová 136, Brno, 619 00, IČO 26226979.
OU môžeme s inými organizáciami zdieľať aj ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti a v prípade reštrukturalizácie alebo predaja našej spoločnosti.

Ako chráníme OU:
Uvedomujeme si, aké je důležité chrániť OU našich zákaznikov. Aby boli OU našich zákaznikov v bezpečí, dodržiavame bezpečnostné opatrenia na všetkých úrovniach našej infraštruktúry. K informačným sytémom, kde sa spracúvajú OU majú autorizovaný prístup len určení zamestnanci. Samozrejmosťou je ochrana pomocou technológie Secure Sockets Layer (SSL). Servre na ktorých spracúvame OU sú uložené na bezpečnom mieste s bezpečnostnou službou a prístup majú len autorizovaní zamestnanci.

Práva dotknutej osoby, ktorej OU spracúvame:
OU zákaznikov, ktoré spracúvame, sú prístupné v Zákaznickej zóne zákazníka, do ktorej má zákazník autorizovaný prístup cez prihlasovacie meno a heslo.
Dotknutá osoba má:
 • 1. Právo na informáciu, aké OU o nej spracúvame
  • Naši zákazníci majú svoje OU, ktoré spracúvame vo svojej zákaznickej zóne, kde ich vidia a môžu si ich sami aktualizovať. Prístup zákazníka do zákaznickej zóny je autorizovaný prihlasovacím menom a heslom.
  • V prípade, že nás dotknutá osoba požiada písomne, poskytneme jej informáciu o spracovaní jej OU do 30 dní.
 • 2. Právo na opravu
  • Ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, upravte si ich v Zákazníckej zóne alebo nás kontaktujte my údaje upravíme.
 • 3. Právo na vznesenie námietky voči nášmu využívaniu OU
  • Ak vznesiete námietku, zvážime ju voči nášmu využívaniu vašich OU. V prípade, že majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, následne na základe vašej žiadosti obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov.
 • 4. Právo na vymazanie
  • Ak nám pominie zákonný dôvod spracovávať OU dotknutej osoby, môže nás požiadať o vymazanie jej OU.
  • Ak budeme spracúvať OU na základe súhlasu dotknutej osoby, po odvolaní súhlasu nás môže požiadať o vymazanie.
 • 5. Právo na presun OU
  • Prenosnosť údajov je právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb.
 • 6. Právo na podanie sťažnosti
  • Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.